Sirius Investments Alpha

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Fond kvalifikovaných investorů, jehož portfolio je poskládáno tak, aby vykazovalo nízkou vazbu na směr pohybu finančních trhů. I přes nižší korelaci a snahu o minimalizaci měsíčních propadů je cílem fondu se v delším horizontu přiblížit výkonnosti vyspělých akciových trhů. A to se mu zatím daří.

O fondech od společnosti Sirius Investments jsme v minulosti již psali. Nabízí totiž v ČR unikátní investiční strategie často založené na investicích do nástrojů (zejména hedge fondů), ke kterým by se jinak běžný, i větší investor neměl moc šanci dostat.

Snad jen pro připomenutí, za investiční společností Sirius stojí Martin Burda, John Vax a Martin Lobotka, což jsou jména na českém kapitálovém trhu dobře známá. Všichni mají řadu let zkušeností.

V tomto článku se podíváme konkrétně na Sirius Investments Alpha (dále jen Alpha, nebo Sirius Alpha), který je největším podfondem řízeným investiční společností Sirius a jehož cílem je se v delším horizontu přiblížit výkonnosti vyspělých akciových trhů, to vše při udržování nízké vazby na směr pohybu trhů.

Fond kvalifikovaných investorů Sirius Investments Alpha, podfond Sirius Investments SICAV
ObhospodařovatelSirius investiční společnost a.s.
Regulátor a dohledČeská národní banka
DepozitářČeská spořitelna a.s.
AdministrátorQI investiční společnost a.s., člen skupiny Conseq
Majetek ve správě fondu1,8 mld. CZK
Typicky likvidita45 dní po konci měsíce, ve které investor o odkup požádá. (maximálně zpravidla do 6 měsíců, detailně viz. status fondu)
Manažerský poplatek1,25 %
Výkonnostní poplatek12,5 % z celkového výnosu (na bázi high-watermark)
Vstupní poplatek3,0 %
ISIN

CZK: CZ0008043270 (třída X)

EUR: CZ0008046505 (třída Z)

USD: CZ0008043288 (třída Y)

Všechny akciové třídy jsou zajištěny do měny denominace

Zdroj: Sirius investiční společnost

Unikátní strategie

Sama Sirius investiční společnost o fondu Alpha říká, že „je alternativou akciových fondů pro nadcházející léta, v nichž tradiční přístupy (jednoduché investice do akciových indexů, stock-picking) nebudou po letech ultra volné měnové politiky, díky které rostlo cokoliv, fungovat.“ Co to znamená v praxi?

Cílem strategie fondu Sirius Alpha je na delší periodě dosáhnout obdobného výnosu, jakého dosahují akciové trhy, ovšem nikoliv přímou investicí do akcií či třeba akciových fondů / ETF. Poměrně koncentrované portfolio fondu totiž tvoří hedge fondy, které samy o sobě mají povětšinou dynamickou strategii. Nejde ale jen o výnos. Portfolio fondu Sirius Alpha by zároveň mělo vykazovat nízkou vazbu na směr vývoje akciových či dluhopisových trhů, tedy mělo by jít o tržně neutrální fond.

Oněch hedge fondů najdeme v portfolio typicky něco mezi 10 až 20 s tím, že je třeba podotknout, že k takovýmto investicím by se jinak běžný investor (třeba i kvalifikovaný s vyšším objemem peněz) až tak snadno nedostal.

Jednak začínají investice do takovýchto hedge fondů na poměrně vysokých částkách, výrazně vyšších než těch, na které jsou investoři zvyklí z českých FKI. Nicméně o částku v konečném důsledku až tak nejde, to se dá řešit. Ten hlavní důvod leží v tom, že by se k nim investor prostě vůbec nedostal, bylo by pro něj totiž velmi složité mezi spoustou hedge fondů vybrat ty pravé a zorientovat se. Právě v tom spočívá expertíza týmu v  Sirius investiční společnosti.

Výběr těch správných hedge fondů do portfolia samozřejmě není vůbec jednoduchá záležitost. V případě investiční společnosti Sirius vše začíná screeningem, jehož cílem je prvotní vyřazení nevhodných fondů. To je nicméně jen začátek.

Jakmile totiž nějaký fond projde do „dalšího kola“, následuje důkladná analýza, včetně přímého kontaktování portfolio manažerů. Důležité je přitom i osobní setkání s portfolio manažery daného fondu.

Fond Sirius Alpha se zaměřuje hlavně na fondy z oblasti long short strategií, strategií spekulujících na vývoj komodit, strategií spojených s makroekonomickými událostmi, ale také na fondy, jež se zaměřují na „zvláštní události“. Co je to taková zvláštní událost? Příkladem může být fond v boxu níže.

Fond zvláštních událostí

Jeden z hedgeových fondů v portfoliu Alpha se zabývá analýzou komplexních komerčních soudních sporů a restrukturalizací u veřejně obchodovaných společností. Fond spekuluje na výsledek těchto událostí, které často významně a skokově ovlivňují cenu akcie v případě úspěšného, či neúspěšného vyřešení situace.

Portfolio manažer fondu má za sebou úspěšnou kariéru v předním hedgeovém fondu VR Capital, kde měl na starosti investování do akcií ve speciálních situacích (v právních či regulatorních sporech).

Unikátní přístup manažera si můžeme ukázat na konkrétním příkladu. V rámci  due diligence biotechnologických long/short (LSE) fondů narazili portfolio manažeři fondu Sirius Alpha na (téměř) všudypřítomnou pozici v jedné biotechnologické společnosti. Většina biotechnologických LSE má tuto akcii nakoupenou, protože věří schopnému managementu firmy a portfoliu vyvíjených léků.

Naproti tomu popisovaný fond objevil existenci soudního sporu této biotechnologické společnosti s velkou farmaceutickou firmou ohledně porušení patentového práva. V případě úspěšného soudního sporu by biotechnologická firma získala odškodnění ve výši 50 % její současné tržní kapitalizace. Trh aktuálně připisuje tomuto úspěchu skoro nulovou pravděpodobnost, jelikož typické biotechnologické LSE fondy nemají právní expertízu k promítnutí hodnoty soudního sporu do ceny akcie. Tým tohoto fondu zvláštních situací ovšem disponuje dostatečnou právní specializací, věnuje se analýze dostupných soudních dokumentů a účastní se soudních líčení (ta jsou v USA veřejná) atp.

Během roku se fondu podaří identifikovat mezi 10 a 20 takových unikátních pozic a portfolio je tudíž relativně koncentrované, největších 5 pozic tvoří kolem poloviny jeho portfolia. Výnosy fondu jsou závislé na úspěšné analýze speciálních situací (a nikoliv na tržní betě, která činí 0,4). To je patrné z dlouhodobých výsledků fondu, a to zvláště v obdobích, kdy se trhům obecně nedaří: kupř.  fond v roce 2022 doručil 11 %, zatímco index S&P 500 odepsal 18 %.

Portfolio manažeři Sirius Alpha se při výběrů fondů snaží zjistit, jak dané hedge fondy generují alphu a jak moc je jejich proces opakovatelný. Mělo by jít o fondy, které disponují unikátní znalostí specifického trhu, která zaručí, že jejich schopnost doručovat zajímavé výnosy nesouvisí s obecnými pohyby na finančních trzích, nýbrž na správném posouzení specifických faktorů.

V portfolio fondu Sirius Alpha tak můžeme narazit na skutečně unikátní investiční strategie, jejichž příkladem může být i hedge fond zaměřený na obchodování s plynem, popsaný detailněji v dalším boxu.

Obchodník se zemním plynem

Daný obchodník se zaměřuje na zemní plyn. S anualizovanou výkonností kolem 40 % od roku 2012 a 90 % výnosem za rok 2023 se s přehledem řadí na samý vrchol tabulek hedgeových fondů. 

Na otázku, z čeho pramení jeho alpha a kde vidí svou konkurenční výhodu, dává stručnou odpověď – „jen dělám své domácí úkoly.“

Přístup tohoto obchodníka se zemním plynem k investování by se dal jednoduše shrnout jako získání absolutní informační převahy nad zbytkem trhu. Za tímto cílem postavil enormní analytický systém konzumující nepřeberné množství dat přímo i nepřímo souvisejících se zemním plynem. Od znalostí, získaných pomocí armády satelitů, o tom, kde se (jen lehce nadneseně řečeno) v každém momentu nachází každá molekula zemního plynu, přes přehled průtoku každého plynovodu v reálném čase, až po vysokofrekvenční data rychlosti větru v regionech s vysokým podílem obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

Veškeré údaje jsou zaneseny do centrálního analytického systému, který portfolio manažerovi vytvoří model přebytku či nedostatku zemního plynu ve Spojených státech v následujících měsících. Navzdory vysoké míře automatizace je výběr a studium parametrů, které vstupují do modelu trhu, prací manažera a týmu analytiků. Finálním bodem celého procesu je samotná stavba portfolia – rozhodnutí nad váhou jednotlivých kontraktů, vhodným instrumentem a způsobem vyjádření investiční teze.

Ony dva boxy jsou samozřejmě jen ukázkou, jak jsme řekli, ve fondu je typicky kolem 15 hedge fondů. I tyto dvě ukázky ale poměrně jasně potvrzují, že strategie hedge fondů obsažených v portfoliu Sirius Alpha jsou opravdu specifické.

Zároveň platí, že zatímco nastavená dlouhodobá strategie se nemění, tedy Sirius Alpha je a bude tržně neutrálním fondem, samotná taktická alokace se mění relativně často tak, aby fond co nejvíce těžil z ekonomických a tržních trendů.

Dalším důvodem ke změně může být i situace, kdy vybraný fond nenaplňuje očekávání. V rámci stanovených limitů jsou totiž fondy v portfoliu v průběhu času sledovány a platí, že jakmile se portfolio manažerům investiční společnosti Sirius na výsledcích nebo investičním přístupu manažera nějakého fondu přestane něco líbit, bez prodlení z fondu vystupují a nahrazují jej novou pozicí. Dlouhodobá data ukazují, že roční obrat v portfoliích fondů Sirius je cca 20 %.

Tabulka 1: Aktuální složení fondu
 Váha
Long - Short30,00%
LSE neutral – Energie7,00%
LSE neutral – Energie7,20%
LSE low-net – Biotechnologie8,00%
LSE neutral – Zdravotnictví 7,80%
Komodity30,50%
Komodity – Zemní plyn9,00%
Komodity – Zemní plyn3,90%
Komodity – Zemní plyn & Energetika5,60%
Komodity – Zemědělství4,40%
Komodity – Zemědělství3,60%
Komodity – Ropa4,00%
Globální makro12,40%
Global Macro 7,10%
Global Macro 5,30%
Zvláštní situace12,00%
Special situations7,70%
Special situations4,30%
Hotovost15,20%
Zdroj: Sirius investiční spolenčost

V investiční společnosti Sirius říkají, že jednotlivé hedge fondy by měly být „dostatečně malé na to, aby využívaly velmi specifické situace na trhu, ale přesto dostatečně velké, aby byla jejich činnost dlouhodobě (v řádech let) finančně i operačně udržitelná.“

To v praxi znamená, že optimální velikost hedge fondů, do kterých Sirius Alpha investuje, se pohybuje někde kolem 20 až 500 milionů dolarů. Fond by také měl mít prokazatelnou výkonnost na 2 až 5leté historii s tím, že portfolio manažery obecně zajímají fondy s výnosem nad 10 % p.a.

V ideálním případě by měl zamýšlený hedge fond disponovat alespoň čtvrtletou likviditou a betou na hodnotě 0,2 nebo méně. Jak se dozvíte i v našem slovníku pojmů (https://www.fondshop.cz/vysvetleni-ukazatelu), beta je ukazatel relativní míry rizika fondu proti indexu (nebo konkurenci). Pokud má fond vyšší betu než 1, vyvolá pohyb indexu nahoru i dolů v průměru „beta násobný“ pohyb fondu stejným směrem. Je-li menší než 1, pak se vše děje naopak s menší dynamikou. Beta menší než 1 tedy naznačuje, že bude investice „méně volatilní než trh“.

Než se dostaneme ke konkrétním výsledkům a dalším informacím, tak ještě dodejme, že fond je u nás dostupný jak v korunové, tak eurové i dolarové třídě s tím, že jednotlivé akciové třídy jsou plně zajišťovány do měny své denominace.

Teoreticky je možné, že by portfolio manažeři měnové zajištění třeba do koruny z části přerušili, například pokud by očekávali prudké oslabení české měny, nicméně jednalo by se o výjimečnou událost, o které by byli investoři informováni.

Zatím cíle plní

Podíváme-li se na dosavadní výkonnost fondu od jeho založení – tedy července 2018 – do současnosti, jak to dělá například graf 1, pak je celkem patrné, že fond ve své dosavadní historii vytyčené cíle plní.

Jeho dosavadní průměrná roční výkonnost totiž u CZK třídy po očištění o poplatky dosahuje zhruba 7 % ročně, což je skutečně +- na úrovni dlouhodobé výkonnosti akciových trhů. Fond také dokázal svou výkonností překonat úroveň inflace v ČR.

Graf 1: Vývoj fondu Sirius Alpha (CZK třída X) od založení a vývoj inflace v ČR (do 31.12.2023)
{}
Zdroj: Sirius investiční společnost, výpočty autora; Poznámka: * inflace počítána na základě meziměsíčních změn

Obecně se uvádí, že třeba americké akciové trhy jsou včetně reinvestice dividend schopny v průměru na dlouhé periodě dosahovat na výnos kolem 10 %, ovšem to je bez poplatků. Navíc americké akciové trhy v poslední době excelují. Třeba široký globální akciový index MSCI ACWI zhodnotil od jeho založení v roce 2000 do současnosti v průměru o cca 6,1 % p.a., opět bez poplatků. Vše samozřejmě ve měně indexu.

Jinak řečeno, 7 % p.a., na které fond od založení dosáhl, není vůbec špatný výsledek. Zejména uvážíme-li, že za dobu své existence zaznamenal fond zatím 47 ziskových a 19 ztrátových měsíců. Z grafu 2 je navíc vidět, že v měsících, kdy americký index S&P 500 zaznamenal nejvyšší ztráty (měřeno opět od založení fondu) si naopak Sirius Alpha vedl dobře. Jinak řečeno, potvrzuje se ona tržní neutralita, resp. nižší závislost na vývoji trhů.

Graf 2: Vývoj fondu v měsících, kdy nejvíce propadl index S&P 500
{}
Zdroj: Sirius investiční společnost

Vzhledem k tomu, že má fond za sebou již přes 5 let existence, lze tyto výsledky považovat za poměrně vypovídající. Historie sice, jak ostatně říká každé rizikové upozornění, nezaručuje nic do budoucna, přesto jde jistě o pozitivní informaci.

Náklady a co je také dobré vědět

Z pohledu nákladovosti platí, že si fond účtuje manažerský poplatek ve výši 1,25 % (celková nákladovost je vzhledem ke konstrukci fondu fondů samozřejmě vyšší.). Fond uplatňuje také výkonnostní poplatek 12,5 %, ovšem vždy až z nových maxim, tedy na bázi high-watermark. Poplatkově tedy z pohledu FKI nic neobvyklého.

Protože jde o fond kvalifikovaných investorů, je samozřejmě třeba také počítat s minimální investicí jeden milion korun při splnění příslušných požadavků a také s nižší likviditou a s tím, že je fond oceňován jednou za měsíc.

Přirozeně tedy platí, že pokud se pro investici rozhodnete, mělo by jít, již vzhledem ke strategii fondu, o dlouhodobou záležitost.

Sirius Investments Alpha nabízí na českém trhu značně unikátní investiční strategii, která umožní investorovi získat expozici na koš vesměs dynamičtějších hedge fondů. Díky tomu dokáže portfolio generovat výnos podobný výnosu akciových trhů, ovšem při snaze o zachování tržní neutrality. Pokud tedy splňujete podmínky pro investice do FKI, stojí Sirius Investments Alpha za pozornost.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

EMUN Fixed Income

6 minut

Aktivně řízený dluhový fond s multi-strategií zaměřený na příležitosti na kreditním a úrokovém trhu. V dosavadní historii dosáhl na zajímavý výnos za příznivé poplatkové struktury.

Co je rizikový kapitál

8 minut

Fondy rizikového kapitálu jsou čím dál populárnější a média plní informace o tom či onom úspěšném start-upu. Jenže vše není ani zdaleka tak jednoduché.