Zásady využívání AI

{}

Zásady webu FOND SHOP pro využívání nástrojů umělé inteligence při redakční práci

  1. Web FOND SHOP nepublikuje články nebo texty bez zásadního vlastního autorského přínosu redaktorů ve smyslu zdůraznění hlubších obecných souvislostí tématu, jeho vysvětlení v konkrétních případech a situacích nebo poukázání na vztah k aktuálnímu dění.
  2. Redaktoři webu FOND SHOP standardně nevyužívají nástroje AI založené na strojovém učení, neuronových sítích, velkých jazykových modelech nebo podobných konceptech. Výjimku představují za určitých omezujících podmínek specifikovaných dále textové nástroje AI, pokud slouží k obsahové nebo stylistické inspiraci ve smyslu vytipování dílčích okruhů, které obvykle zahrnuje dané téma (zejména v počáteční fázi zpracovávání článků), resp. k překladům cizojazyčných, typicky anglických a německých textů do češtiny nebo opačně.
  3. Případné použití informací generovaných textovými nástroji AI v článcích a obdobných redakčních útvarech vyžaduje vždy ověření pravdivosti a aktuálnosti těchto výstupů AI, resp. kontrolu správnosti poskytnutých překladů.
  4. Případné použití informací generovaných textovými nástroji AI v článcích a obdobných redakčních útvarech nezbavuje redaktory povinnosti respektovat český autorský zákon, zejména § 31 upravující citace. (Nelze vyloučit, že textový nástroj AI napíše úryvek citující přímo nějakou osobu, aniž by na to upozornil.)
  5. Redaktoři nevyužívají žádné nástroje AI sloužící ke zpracování grafů, obrázků, fotografií, zvukových záznamů, videí ani jiných obdobných audiovizuálních dat kombinujících tyto prvky. Výjimku mohou představovat aplikace na přepis zvukové nahrávky rozhovoru nebo mediálního vyjádření osob do textové podoby.
  6. Za chyby vznikající nedodržením bodů 3 až 5 odpovídá vždy redakce webu FOND SHOP, nikoliv poskytovatelé nástrojů AI.