Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné na webu FOND SHOP

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností MONECO, spol. s r. o., se sídlem Gorkého 1, 602 00 Brno, IČ: 48532827, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 10926 (dále jen „poskytovatel“) a osobou uživatele (dále jen „předplatitel“) vznikající ze smlouvy o poskytování digitálního obsahu, která spočívá ve zpřístupňování vybraného textového, grafického anebo audiovizuálního obsahu poskytovatele či jiných osob na stránkách www.fondshop.cz, tedy přístupu k prémiovému obsahu webu FOND SHOP platícím předplatitelům na základě předplatného (dále jen „služba“).

1.2. Služba je dostupná po přihlášení předplatitele do uživatelského účtu (čl. 3) na webových stránkách www.fondshop.cz. Služba není určena osobám mladším 15 let.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to zejména v případě:

1.3.1. změny právních předpisů,

1.3.2. změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli,

1.3.3. změny výkladu právních předpisů,

1.3.4. změn technických parametrů internetu či poskytovatelů mobilních zařízení,

1.3.5. změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Služby apod.

1.4. Změna Podmínek bude předplatiteli oznámena elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) anebo (podle volby poskytovatele) zobrazením upozornění po přihlášení předplatitele do jeho uživatelského účtu. Změnu Podmínek, která se na něj bude vztahovat, může předplatitel odmítnout. V takovém případě může smlouvu o poskytování přístupu do Služby kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne předplatitelského období následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového období. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu předplatitele nebo z příslušného e-mailu poskytovatele. Předplatitel i poskytovatel mohou tuto smlouvu ukončit v případech stanovených v těchto Podmínkách či v zákoně jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).

1.5. Předchozí Podmínky pozbývají vůči předplatiteli účinnosti a nová verze Podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování přístupu do Služby také tehdy, vysloví-li s tím předplatitel souhlas. Pro informaci o způsobu zpracování osobních údajů předplatitelů platí vždy nejnovější verze poučení o tomto zpracování uvedená na webových stránkách www.fondshop.cz.

1.6. Předplatitel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání Služby zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a pokyny poskytovatele a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování přístupu do Služby (dále jen „Smlouva“) provede předplatitel vyplněním údajů v registračním formuláři na webových stránkách www.fondshop.cz a odesláním těchto údajů poskytovateli a potvrzením objednávky kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „objednávka“). Předplatitel je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Předplatitel je povinen vždy vyplnit políčka označená jako povinná. Podáním návrhu na uzavření Smlouvy předplatitel stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto podmínky je předplatitel upozorněn v procesu před odesláním návrhu a má tak možnost se s nimi dostatečně seznámit.

2.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli poskytovatel umožní předplatiteli možnost se přihlásit do uživatelského účtu předplatitele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Akceptací je Smlouva uzavřena.

2.3. Předplatitel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel započne s poskytováním Služby dle Smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Bližší informace viz čl. 3.2.

2.4. Předplatitel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít s ním Smlouvu (může odmítnout registraci předplatitele), a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvy s poskytovatelem. Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob (zejména jejich e-mailových adres).

2.5. Předplatitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé předplatiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí předplatitel sám.

2.6. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž předplatitel souhlasí. Takové postoupení nesmí vést ke zhoršení postavení předplatitele.

2.8. K uzavření smlouvy je tedy standardně nutné vyplnit příslušný formulář na stránce www.fondshop.cz a potvrzení ze strany poskytovatele (např. zpřístupněním rozhraní anebo zasláním potvrzovacího e-mailu). Zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky je možné neomezeně až do odeslání příslušného formuláře.

III. TRVÁNÍ SMLOUVY

3.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu určitou, a to dle Smlouvy na dva roky, rok, pololetí, kvartál, či měsíc a nelze ji vypovědět (ledaže se jedná o výpověď podle bodu 3.5.). Smlouva se automaticky prodlužuje na další stejné období, pokud předplatitel neukončí Smlouvu v uživatelském účtu Služby nejpozději ve lhůtě, která je uvedena v aktuálním ceníku poskytovatele jako „lhůta obnovení“, před koncem trvání Smlouvy či písemnou výpovědí doručenou poskytovateli. Na prodloužení smlouvy bude předplatitel upozorněn e-mailem.

3.2. Předplatitel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 3 občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni jejího uzavření. Odstoupení provede zasláním odstoupení od smlouvy z registrační e-mailové adresy na adresu: moneco@fondshop.cz nebo na adresu sídla poskytovatele. Vzor odstoupení od smlouvy je uveden v příloze k těmto podmínkám.

3.3. Výpověď může být předplatitelem provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu předplatitele, případně v rámci rozhraní Služby k tomu určeným nástrojem nebo z poskytovatelem příslušného e-mailu poskytovatele či oznámením v rámci rozhraní Služby. Předplatitel i poskytovatel však mohou tuto Smlouvu vypovědět jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči druhé smluvní straně.

3.4. Není-li stanoveno jinak, při výpovědi předplatitele začne běžet výpovědní lhůta doručením výpovědi a skončí posledním dnem aktuálně předplaceného a uhrazeného období (pokud jsou dodrženy „lhůty obnovení“ viz bod 3.1.). V případě výpovědi ze strany poskytovatele je výpovědní lhůta dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi.

3.5. Za výpověď ze strany předplatitele a ukončení Smlouvy podle odst. 3.1. se považuje taktéž to, pokud předplatitel neuhradí do 3 dnů od konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu za Službu na další období (ani její část); v takovém případě zaniká Smlouva uplynutím posledního dne této 3denní lhůty.

3.6. Právo na výpověď nebo odstoupení plynoucí přímo ze zákona není dotčeno.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Uživatelský účet předplatitele bude zprovozněn v návaznosti na registraci předplatitele na webových stránkách www.fondshop.cz (vyplnění požadovaných údajů předplatitelem). Přístup ke Službě bude předplatiteli umožněn po přihlášení do jeho uživatelského účtu na adrese www.fondshop.cz/ucet.

4.2. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je předplatitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené předplatitelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

4.3. Každý předplatitel může mít pouze jeden uživatelský účet.

4.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Poskytovatel důrazně doporučuje předplatitelům používat alespoň 10místné heslo zahrnující jak velká a malá písmena, tak číslice a pro přihlášení ke službám poskytovatele použít zvláštní heslo odlišné od jeho jiných služeb.

V. ÚPLATA (CENA ZA SLUŽBU)

5.1. Služba je poskytována jako úplatná. Předplatitel je povinen hradit za Službu cenu (úplatu) podle aktuálního ceníku poskytovatele platného při objednání Služby. Aktuální ceník je k dispozici na www.fondshop.cz/cenik. Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.

5.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník změnit, a to vyvěšením nového ceníku na stránkách www.fondshop.cz/cenik. Změna ceny se nedotýká již běžících smluv uzavřených na dobu určitou. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickým obnovováním se od prvního dne obnoveného trvání smlouvy užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne.

5.3. Úplata může být hrazena prostřednictvím platby platební kartou nebo jakýmkoli jiným způsobem umožněným poskytovatelem.

5.4. Není-li stanoveno či sjednáno jinak, je splatnost veškerých faktur či výzev k úhradě do 15 dnů ode dne jejich obdržení.

5.5. V případě platby platební kartou je aktivována možnost automatického placení na dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty předplatitele či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje); učiněním objednávky předplatitel vyslovuje souhlas s tím, aby byla poskytovatelem anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany předplatitele apod. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému období předplatného, přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci minulého období.

5.6. Svolení s úhradou s automatickým placením úplaty je poskytováno na dobu neurčitou a je podmínkou pro užívání Služby v případě, kdy nebude možné Službu uhradit jiným způsobem; pokud bude Služba umožňovat platbu jinými prostředky, bude však předplatitel moci způsob úhrady kdykoliv změnit ve svém uživatelském účtu.

5.7. Ke sjednané úplatě bude poskytovatel účtovat pouze zákonnou daň z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření Smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí Služby.

VI. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

6.1. Na základě Smlouvy je předplatitel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu a k prémiovému obsahu webu FOND SHOP na webových stránkách www.fondshop.cz, který mu bude zpřístupněn. Ze svého uživatelského účtu může předplatitel zejména vkládat a odstraňovat informace o své osobě a provádět správu svých údajů.

6.2. Poskytovatel není s ohledem na charakter Služby schopen garantovat 100 % dostupnost Služby. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat v zejména případě:

6.2.1. obvyklé údržby (přičemž tato doba nepřekročí 15 hodin měsíčně), či odstraňování mimořádných poruch,

6.2.2. vyšší moci, tedy např. pokud dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami,

6.2.3. výpadků způsobených kybernetickými útoky apod.

6.3. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci informací přístupných v rámci Služby jsou žurnalistické výtvory a nesmí být považovány za jakoukoli nabídku k nákupu nebo prodeji nějakého investičního instrumentu nebo jiné investiční doporučení, což bere předplatitel na vědomí. Předplatitel je ohledně využití těchto informací vždy povinen vyhledat kvalifikovaného investičního nebo bankovního poradce.

6.4. Služba je kompatibilní s obvykle užívanými systémy Windows, Android a iOS. Poskytovatel ovšem negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud předplatitel použije nestandardní webový prohlížeč či adblocker (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze zejména prohlížečů Edge120+, FF120+, Opera 90+, Chrome 115+ nebo Safari10+, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném mobilním zařízení).

6.5. Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu Služby, poskytované prvky Služby a rozsah Služby, aniž by na to musel předplatitele upozorňovat.

6.6. V případech přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči předplatiteli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování Služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování Služby. Předplatiteli nenáleží v maximálním právními předpisy připuštěném rozsahu právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

6.7. Poskytovatel může Službu změnit v případě:

6.7.1. jedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování digitálního obsahu bez vad,

6.7.2. změny technologie využívané k šíření digitálního obsahu poskytovatelem,

6.7.3. změn v rámci systémů třetích stran určených pro šíření digitálního obsahu (např. systémy Android, iOS či Windows), pokud zhorší jejich využitelnost pro poskytovatele nikoliv nepodstatným způsobem či zvýší nikoliv nepodstatným způsobem náklady poskytovatele,

6.7.4. jiných technologických změn na trhu využívaných k obdobným plněním,

6.7.5. změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,

6.7.6. změny výkladu příslušných právních předpisů,

6.7.7. změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.),

6.7.8. bez omezení ohledně poskytování anebo rozsahu Výhod, struktury, rozdělení a obsahu sekcí (viz čl. 9.7.).

Předplatitel, který je spotřebitelem, může v takovém případě závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna jeho přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Právo na výpověď nevznikne, umožní-li poskytovatel předplatiteli odmítnout změnu a ponechat si digitální obsah bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jeho poskytování bez vad.

VII. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

7.1. Předplatitel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená předplatitelem v uživatelském účtu.

7.2. Předplatitel nesmí v rámci Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

7.3. Předplatitel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služby či serveru poskytovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Předplatitel nesmí uživatelský účet a Službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Předplatitel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

7.4. V případě, kdy Služba bude umožňovat ukládání anebo zveřejňování informací předplatitelem, předplatitel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah takovýchto informací.

7.5. V případě, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se předplatitel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a případně úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

7.6. Přístupové údaje a přístup do Služby jsou určeny pouze pro jednu fyzickou osobu a jsou nepřenosné. Předplatitel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke Službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Sdílení přístupových údajů mezi vícero fyzickými osobami není přípustné, a to ani tehdy, bude-li předplatitelem právnická osoba. Právnická osoba je povinna určit konkrétní fyzickou osobu či osoby, které budou mít přístup do Služby každá pomocí vlastních přístupových údajů. Předplatitel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje do Služby, vč. hesla. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je předplatitel povinen bezodkladně informovat poskytovatele; poskytovatel však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do Služby. V případě podezření na sdílení přístupu do Služby je poskytovatel oprávněn přístup do Služby dočasně, do ověření celé záležitosti, přerušit.

VIII. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK A LICENCE

8.1. Předplatitel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webových stránkách www.fondshop.cz jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází předplatitelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní Služby, je tedy zakázáno tento obsah, jakkoliv kopírovat, ukládat či duplikovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.

8.2. Předplatitel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webové stránky www.fondshop.cz jsou chráněny autorským právem. Předplatitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či předplatitelem poskytovatel.

8.3. Používání ablockingových programů není dovoleno.

IX. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování Služby, vyjma jejího ukončení, musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (prostý e-mail) či prostřednictvím listovní zásilky. Předplatiteli je doručováno na adresu předplatitele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do uživatelského účtu.

Předplatitel i poskytovatel mohou tuto smlouvu ukončit v případech stanovených v těchto Podmínkách či v zákoně jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným druhé smluvní straně (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).

9.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

9.3. Poskytovatel v souladu s §1820 odst.1 písm. c) občanského zákoníku předplatiteli oznamuje, že jeho kontaktní telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou: +420 541 219 737 a moneco@fondshop.cz.

X. REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Služba bude předplatiteli poskytována v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služby a jejímu účelu. Poskytovatel odpovídá za vady Služby, které měla při zpřístupnění. Má-li Služba vady, může předplatitel, který je spotřebitelem, požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Služba měla bez vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byla Služba vadná již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou předplatitel, který je spotřebitelem, nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Předplatitel, který je spotřebitelem, může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Právo na odstoupení se řídí § 2389m občanského zákoníku.

10.2. Pro reklamování vad Služby může předplatitel využít technickou podporu na adrese moneco@fondshop.cz.

10.3. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Služby, případně mu bude podle volby poskytovatele přiměřeně prodlouženo období, po nějž bude moci Službu užívat. O vyřízení reklamace bude poskytovatel předplatitele informovat.

10.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10.5. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a předplatitelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

10.6. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízená Evropskou komisí.

10.7. Poskytovatel není ve vztahu k předplatiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webových stránek www.fondshop.cz nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Tato verze Podmínek je platná od 10. 12. 2023.

MONECO, spol. s r.o.

 


Příloha: Vzor odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

MONECO, spol. s r.o.
Gorkého 1
602 00 Brno
e-mail : moneco@fondshop.cz

V ………………………………. dne ……………

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám tímto, že odstupuji od Smlouvy o poskytování přístupu k prémiovému obsahu webu FOND SHOP ze dne …………

 

 ……………………………………………………….

Jméno, adresa a podpis spotřebitele