Vysvětlení ukazatelů

{}

FOND SHOP

Vysvětlení ukazatelů, označení akciových sektorů a často používané zkratky

VÝKONNOST p.a. – průměrná výkonnost v procentech, přepočtená na roční horizont (též anualizovaná výkonnost). Př.: Jestliže nějaká investice vydělala za 4 roky 36 %, zjistíme index její výkonnosti p.a. jako čtvrtou odmocninu z indexu jejího celkového nárůstu, tj. 1,360,25 = 1,08. Odtud dostaneme výkonnost p.a. po odečtení 1 a vynásobení 100 %, tedy (1,08 - 1) * 100 % = 8,0 % p.a. Používáme tolikátou odmocninu, kolik let trvá investice.

VOLATILITA p.a. – směrodatná odchylka 36 měsíčních výkonností, vyjádřená jako průměrná roční odchylka. Zjednodušeně lze říci, že s pravděpodobností 68 % se budoucí výkonnost fondu bude nacházet v intervalu: Dosažená výkonnost p.a. ± volatilita p.a. Př.: Výkonnost = 10 % p.a., volatilita = 10 % p.a. Očekávané rozpětí v příštích 12 měsících = 0 % až 20 %. Pozor, hladina spolehlivosti je jen 68 %. Pro výpočet s nadějí na 95 % je třeba používat dvojnásobek volatility. Zde bude interval výkonnosti od -10 % do 30 %.

KORELACE – vyjadřuje tendenci cen dvou různých finančních aktiv měnit se stejným nebo opačným směrem. V prvním případě hovoříme o kladné korelaci, která nabývá hodnot od 0 do 1 (či od 0 % do 100 %), v druhém případě o záporné korelaci, která nabývá hodnot od -1 do 0 (či od -100 % do 0 %). Absolutní hodnota korelace nad 0,90 (90 %) indikuje, že se jedná silnou (kladnou nebo zápornou) korelaci.

BETA – ukazatel relativní míry rizika fondu proti indexu nebo konkurenci. Pokud má fond vyšší betu než 1, vyvolá pohyb indexu nebo konkurence nahoru i dolů v průměru „beta násobný“ pohyb fondu stejným směrem. Je-li beta rovno 1, pohybuje se fond se stejnou dynamikou jako index nebo konkurence. Je-li menší než 1, s menší dynamikou. Je-li beta záporná, pohybuje se fond opačným směrem než index nebo průměr konkurence. Pokud je korelace fondu s tržním indexem nebo průměrem konkurence nízká, má ukazatel BETA nízkou vypovídací hodnotu.

BETA BEAR – ukazatel relativní míry rizika fondu proti indexu nebo konkurenci na klesajícím trhu. Charakteristika je stejná jako u BETA, berou se však v úvahu jen ty měsíce, kdy index nebo průměr konkurence klesal.

MAX. POKLES MĚSÍC – nejnižší zjištěná měsíční výkonnost (od začátku do konce daného měsíce) u fondu nebo indexu / průměru konkurence.

MAX. POKLES ROK – nejnižší zjištěná roční výkonnost (od začátku nějakého prvního měsíce do konce dvanáctého měsíce) u fondu nebo indexu / průměru konkurence.

MAX. POKLES – nejnižší zjištěná výkonnost fondu nebo indexu v daném období (od začátku nějakého měsíce po celý neurčitý počet měsíců).

OCF (ongoing charge figure) / TER (total expense ratio) – procento průběžně hrazených nákladů fondu za kalendářní rok vzhledem k průměrné hodnotě jeho vlastního kapitálu. Jde o pravidelně hrazené náklady spojené se správou a provozem fondu jako manažerský poplatek, poplatky za služby depozitáři a audit nebo náklady na reportování různých údajů či výkazů. Nepatří sem však externí transakční náklady vyplývající z obchodování na finančních trzích a standardně ani výkonnostní poplatky či odměny, závislé na dosažené výkonnosti fondu.

Označení akciových sektorů GICS

 • informační technologie: IT / information technology             
 • cyklické spotřební zboží: zboží dlouhodobé spotřeby / consumer discretionary
 • komunikace: communication services
 • průmysl: industrials
 • necyklické spotřební zboží: zboží krátkodobé spotřeby / consumer staples
 • zdravotnictví: zdravotní péče / health care
 • nemovitosti: reality / real estate
 • suroviny: základní materiály / materials
 • utility: distribuční (veřejné) služby / utilities
 • energie: petrochemie / energy
 • finance: finanční služby / financials

Sektory seřazeny od těch s nejvíce růstovým profilem až po ty s nejvíce hodnotovým profilem.

Rozdělení ratingových stupňů dluhopisů

 • Investiční pásmo (investiční stupně / investment grades) = ratingové stupně AAA / Aaa až BBB- / Baa3
 • Spekulativní pásmo (spekulativní stupně / speculative grades, junk bonds) = ratingové stupně BB+ / Ba1 až D

Často používané zkratky

 • P/E = price to earnings (ratio) / poměr ceny akcie k zisku na akcii
 • YTM = yield to maturity / výnos do splatnosti (dluhopisu)
 • OPF = otevřený podílový fond
 • FKI = fond kvalifikovaných investorů
 • ETF = exchange traded fund / burzovně obchodovaný fond
 • UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities / podnikání v kolektivním investování s převoditelnými cennými papíry
 • MiFID = Markets in Financial Instruments Directive / směrnice o trzích finančních nástrojů
 • SFDR = Sustainable Finance Disclosure Regulation / nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
 • ESG = environmental, social and (corporate) governance / environmentální, sociální a správní kritéria (pro udržitelné investování)
 • SRI = socially responsible investing / sociálně odpovědné investování