Náš fond Fidelity Funds – Absolute Return Global Equity Fund přináší na trh unikátní strategii

Jiří Mikeš
Foto: Shutterstock.com

Fond Fidelity Funds – Absolute Return Global Equity je na českém trhu poměrně unikátním fondem, který i retailovým investorům umožňuje podílet se na strategii, která kombinuje dlouhé a krátké pozice.

Společnost Fidelity nabízí širokou škálu podílových fondů, včetně několika s notně specifickou strategií. Jedním z nich je i Absolute Return Global Equity Fund, který jako jeden z mála podílových fondů pro retailovou klientelu může uzavírat krátké i dlouhé pozice. Zeptali jsme se proto portfolio manažera na to, jak fond vlastně funguje a čím je jeho strategie jedinečná. 

Na trhu existuje řada akciových fondů, ale jen několik z nich nabízí možnost zaujímat jak krátké, tak dlouhé pozice a zároveň zůstávají přístupné drobným investorům. Mohl byste blíže popsat strategii, kterou používá fond Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund? 

Fidelity Funds – Absolute Return Global Equity Fund si klade za cíl zajistit absolutní výnos ve střednědobém až dlouhodobém horizontu prostřednictvím vlastního modelu pro získání kladné alfy z nákupních a prodejních hodnocení fundamentálních analytiků společnosti FIL. Schopnost kombinovat výzkum FIL s naším vlastním investičním procesem nabízí investorům přístup k idiosynkratické alfě, což široce zmírňuje tržní betu a další stylové odchylky.

Pro vysvětlení, pojem idiosynkratické riziko značí kategorii investičních rizik, nejistot či potenciálních problémů, které jsou jedinečné pro jednotlivé aktivum (např. akcie určité společnosti) nebo skupinu aktiv (např. akcie určitého sektoru nebo země).

Investiční filozofie je založena na přesvědčení, že konzistentní schopnost dosahovat kladné alfy na základě dat od globálního týmu fundamentálních analytiků FIL přináší dlouhodobě lepší výkonnost. (Viz dlouhodobé výsledky výzkumných analytiků společnosti Fidelity níže). 

Portfolio manažeři se řídí přísným, a hlavně opakovatelným investičním procesem, jehož cílem je důsledně zachytit vysoce přesvědčivá doporučení ohledně akcií od analytiků společnosti FIL po celém světě. Tak je možné minimalizovat tržní a nezamýšlené zkreslení faktorů nebo stylů. Tím je zajištěno, aby do portfolia byla zahrnuta pouze ta nejkvalitnější a nejrelevantnější doporučení analytiků a aby byl výběr akcií tím hlavním faktorem ovlivňujícím riziko i výnos. 

Kumulativní výnos daných akcií
{}
Zdroj: Fidelity International. Poznámka: Údaje k 30. září 2023. Regionální výnosy vážené podle tržní kapitalizace společností s hodnocením buď koupit, nebo prodat. Přidaná hodnota vypočtena oproti regionálním indexům.

Jste spokojeni s dosavadní výkonností fondu? 

Fond si zatím vede podle očekávání; je tržně neutrální a je navržen tak, aby v dlouhodobém horizontu poskytoval výnos +3 % až 5 % hrubého ročního zhodnocení bez ohledu na tržní podmínky. V době psaní tohoto textu je převládající úroková sazba hotovosti US Secured Overnight Financing Rate (SOFR) na úrovni cca 5,1 %. V průběhu tříleté historie dosahuje fond na výnosy výrazně nad touto hodnotou, jak je ostatně vidět z grafu. 

Výnos fondu od založení a vůči benchmarku v podobě indexu SOFR
{}
Zdroj: Fidelity International, Morningstar. Poznámka: K 30. listopadu 2023, výkonnost bez poplatků pro třídu akcií Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD, reinvestovaný čistý výnos. Měna: USD Srovnávací referenční hodnota:USD Cash Index (SOFR Index) Nezahrnuje počáteční poplatky (pokud se uplatňují) pro výpočet výnosů. Součty se nemusí sčítat z důvodu zaokrouhlování.

Strategie fondu se zaměřuje na idiosynkratické a vlastní poznatky, které jsou výsledkem výzkumu společnosti Fidelity Research. Jedná se tak o alfu, kterou nelze zachytit jinde a která by se neměla časem snižovat. 

Mohou se však vyskytnout krátká období negativní výkonnosti, a to zejména v prostředí silně ovlivněném makroekonomickými události, např. tam, kde se trh dostatečně nezaměřuje na fundamentální údaje o společnostech, nebo během velkých tržních rotací.

Například po spuštění fondu v září 2020 jsme čelili počátečnímu období poklesu, kdy se trh nesoustředil na specifika akcií. Tržní prostředí tehdy zahrnovalo řadu uzavírání krátkých pozic a bylo to také období, kdy byla účast drobných individuálních spekulantů na trhu vysoká (skandál Reddit). I když jsme nebyli přímo vystaveni žádné ze společností, na které se tito spekulanti zaměřili, strategie podléhala převládajícím tržním podmínkám.

Po tomto období pravděpodobně dosti iracionálního chování trhu ovšem již strategie přinášela konzistentní a silné kladné výnosy. S výjimkou prvního čtvrtletí od spuštění dosahovala strategie kladných výnosů v každém jednotlivém čtvrtletí bez ohledu na výkonnost trhu u ostatních tříd aktiv (viz tříměsíční klouzavý graf výnosů níže). 

Výnos na základě 3měsíčního klouzavého průměru, v hrubém (v USD, v %)
{}
Zdroj: Fidelity International, k 30. září 2023. Poznámka: Výkonnost bez poplatků pro třídu akcií Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD, reinvestovaný čistý výnos. Datum zahájení činnosti fondu 24/09/2020. Měna: USD Základ výkonu: Čistá hodnota aktiv k čisté hodnotě aktiv.

To zdůrazňuje nízkou korelaci strategie a portfolia s ostatními třídami aktiv, schopnost neutralizovat různé makro faktory a vytvářet kladnou alfu s využitím dlouhodobě osvědčených výzkumných schopností společnosti Fidelity. 

Při diskusi o strategii a výnosnosti fondu se někteří investoři soustředí výhradně na výnosnost. Jaký je váš pohled na korelaci mezi výnosy a volatilitou? 

Jak jsem již uvedl, strategie fondu Absolute Return Global Equity je nekorelovaná, tržně neutrální strategie s nulovou betou, jejímž cílem je dlouhodobě dosahovat vysokých výnosů s ohledem na riziko. Její roční volatilita se od počátku fondu pohybuje na úrovni cca 5 % až 6 % a její anualizovaná hrubá výkonnost se pohybuje přibližně na stejné úrovni.

Ukazatel výnos/riziko pro fond a další aktiva od založení fondu v srpnu 2020
{}
Zdroj: Fidelity International, Bloomberg, 31. srpna 2023. Poznámka: Roční parametry rizika/výnosu vypočtené na základě měsíční výkonnosti fondu Fidelity Funds Absolute Return Global Equity Fund a dalších reprezentativních indexů napříč třídami aktiv od září 2020 do srpna 2023.

Jak je znázorněno níže v grafu, fond vykazuje od počátku silnější profil rizika a výnosu ve srovnání s jinými třídami aktiv včetně akcií, dluhopisů a komodit. Například při srovnání s akciemi (jako proxy je použit index MSCI ACWI) jsme zaznamenali anualizovaný výnos 8,7 % za 3 roky při volatilitě 17,1 %. Naproti tomu naše strategie dosáhla hrubého anualizovaného výnosu 8,3 % při volatilitě cca 5 %.  

Drawdowny (tedy poklesy z maxim) naši strategie byly omezené, výkonnost však byla konzistentní a navíc bez korelace s jinými třídami aktiv.V širším kontextu nebo tedy v portfoliu složeném z více aktiv jsou strategie s absolutní návratností, jako je tato, schopny snížit celkovou úroveň podstupovaného rizika tak, aby zároveň dosáhly podobného profilu výnosu.  V níže uvedeném grafu ukazují zelené tečky, že při 20% alokaci do absolutního výnosu klesá na jednu stranu míra rizika v portfoliu, ale profil výnosu se nezmění.

Porování metrik rizika/výnos s a bez využití strategií absolutní návratnosti (maxímalně 20 % alokace)
{}
Zdroj: Fidelity International, k červnu 2023. Poznámka: Všechny výnosy v USD za využití 10letých tržních odhadů Fidelity International a standardních odhadů hedge fondů (nadměrný/excess výnos 3 %, volatilita 6 % a korelace 0,2 s ostatními aktivy).

Jeden z trendů posledních let je udržitelné investování, jaký je váš přístup k ESG? 

Udržitelnost je klíčovým aspektem přístupu celé společnosti Fidelity k investicím ve všech třídách aktiv a je důležitým prvkem jejího základního a udržitelného výzkumu. Tento fond začleňuje analýzu udržitelnosti do svého investičního procesu tím, že vylučuje z portfolia některé společnosti, konkrétně společnosti zapojené do výroby a/nebo distribuce kazetové munice a pozemních min ("Cluster Munitions and Anti-personnel Landmines (CMAPL) Exclusion List").

Dále fond investuje do společností, které mají podle analytiků společnosti Fidelity pozitivní základní ukazatele. Fond tedy sice neinvestuje konkrétně na základě hodnocení udržitelnosti, ale jak by se dalo očekávat, existuje korelace mezi společnostmi, které mají podle našeho výzkumného týmu pozitivní fundamentální výhled, a společnostmi, které vykazují pozitivní charakteristiky udržitelnosti. To ilustruje silné vedení, dobrá správa a pozitivní sociální a environmentální politika.

V současné době spadá podle evropského nařízení SFDR fond do článku 6.

Kdybyste měl shrnout dvěma nebo třemi pádnými důvody, proč by se investor měl rozhodnout pro FF Absolute Return GE, jaké by to byly?

Hlavní konkurenční výhody globální akciové strategie FF Absolute Return jsou podle mě tyto:

Diverzifikace díky nízké až záporné korelaci s ostatními třídami aktiv: Proto očekáváme, že strategie bude mít odlišnou výkonnost oproti tradičnějším třídám aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy.

Strategie je „ zig“, když ostatní třídy aktiv jsou „zag“, jak je zvýrazněno v grafu níže. 

Korelace fondu vůči dalším aktivům
{}
Zdroj: Fidelity International. Poznámka: Údaje o výkonnosti portfolia fondu FF Absolute Return Global Equity Fund od září 2020 do srpna 2023 jako ukázka korelace s výkonností různých indexů napříč třídami aktiv, aby se ukázala korelace strategie absolutního výnosu s ostatními třídami aktiv.  Měna: USD. Všechny výsledky výkonnosti jsou pouze orientační. Vliv transakčních nákladů a poplatků není zahrnut.

Tržně neutrální strategie, jako je ta, kterou využívá FF Absolute Return Global Equity Fund, jsou čistším vyjádřením trhu, protože mohou uzavírat jak dlouhé, tak krátké pozice na cenných papírech, a jsou tak pro investory výhodné v dobách slabého trhu, protože nabízejí diverzifikovaný zdroj výnosů. Přidání tržně neutrální strategie v rámci širšího portfolia může tedy dle mého názoru dlouhodobě zlepšit výnosy očištěné o riziko.

Nejlepší vstupy ve své třídě Fidelity Research: Globální akciová strategie Absolute Return má přístup k trvalému zdroji kladné alfy, který poskytují poznatky fundamentálního akciového výzkumu společnosti Fidelity. Fond tedy „nakupuje“ diverzifikovaný výběr nejlepších nápadů generovaných tímto výzkumem a současně „shortuje“ investice považované za nejméně atraktivní. K tomuto zdroji alfy nelze získat přístup mimo společnost Fidelity a pravděpodobně jej nelze časem oslabit.

Přístup zdola nahoru s disciplinovaným řízením rizik: Výběr cenných papírů je klíčovým faktorem rizika a výnosu. Omezuje ostatní faktorová rizika, včetně sektorových, regionálních, momentových, měnových a stylových zkreslení. Omezování faktorového rizika je pro tuto strategii nezbytné, protože sází na to, k čemu je fundamentální výzkum společnosti Fidelity určen nejlépe – na výběr akcií. Usiluje o konzistentnost výnosů v čase prostřednictvím jedinečného zdroje alfy, kterým je fundamentální akciový výzkum společnosti Fidelity.

Matt Jones

Matt Jones má více než 26 let zkušeností v oblasti investic. Od roku 2011 je zodpovědný za každodenní správu řady systematických akciových strategií, nejprve na pozici asistenta pro kvantitativní portfolio a následně od července 2011 jako portfolio manažer. Matt nastoupil do společnosti Fidelity v roce 2005 a do roku 2010 pracoval jako kvantitativní analytik / senior kvantitativní analytik. Předtím pracoval ve společnostech JPMorgan a Bankers Trust. Matt získal bakalářský titul v oboru ekonomie a obchodního práva, postgraduální diplom v oboru účetnictví a magisterský titul v oboru aplikovaných financí.  
Matt se podílí na řízení vlajkové lodi "Fidelity Research Strategies" (FIRST) poté, co je pomáhal navrhnout a spustit v roce 2013. Je také co-portfolio manažerem Absolute Return Global Equity Strategy, která vychází z filozofie FIRST a byla spuštěna jako fond SICAV v září 2020. Vyvinul a spravuje také řadu strategií udržitelného výnosu, které využívá tým Fidelity Solutions a Multi-Asset.


FOND SHOP newsletter

Souhrn toho nejdůležitějšího ze světa investování, finančních trhů, investičních instrumentů a sofistikovaného finančního plánování.

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte přehled o čem píše FOND SHOP.

Související články

Měnové riziko jako dobrý sluha i zlý pán akciového investování

9 minut

O tom, že v defenzivně laděné dluhopisové složce portfolia dává smysl eliminovat měnové riziko, poučení investoři nepochybují. Volné pohyby měnových kurzů by výkonnost zejména bonitních dluhopisů zbytečně rozkolísaly. Ale vyplatí se zajišťovat měnové riziko u akciových investic, které samy často zakoušejí dramatičtější tržní výkyvy než devizové trhy? V tomto případě už není odpověď jednoznačná. Záleží totiž na tom, jaké země či měnové zóny pro akciové investování preferujeme.

Příznivá výsledková sezóna pomohla v květnu akciím a ochlazení americké ekonomiky prospělo dluhopisům

16 minut

V květnu se akciové i dluhopisové trhy dočkaly kladného skóre díky příznivé výsledkové sezóně za 1Q 2024 na obou stranách Atlantiku a náznakům zmírnění inflačních tlaků v USA, které by mohlo přimět centrální banku Fed, aby začala snižovat úrokové sazby od září. Z komodit citelně klesly ceny ropy, ale určitý dolarový růst uhájila cena zlata – drahé kovy se obecně držely vysoko, ale průmyslové kovy již začaly výrazněji cenově korigovat. Makroekonomická data naznačují zpomalení americké a drsnější recesi japonské ekonomiky v kontrastu s oživením evropské ekonomiky a nejistým výhledem pro čínskou ekonomiku. Z hlavních měn posílily euro a libra proti dolaru a jenu.