Obchodní podmínky pro inzerci

Všeobecné obchodní podmínky pro inzerci na webu FOND SHOP

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 1, 602 00 Brno, IČ 48532827, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 10926 (vydavatel) a zadavatelem při šíření reklamy a jiné inzerce na webových stránkách vydavatele pod názvem www.fondshop.cz.

1.2. Reklamou se rozumí jakékoliv sdělení jiné osoby než vydavatele, které netvoří redakční obsah příslušného webu a je šířeno za úplatu nebo jinou protihodnotu, včetně sponzoringu a umístění produktu.

1.3. K šíření reklamy dochází na základě smlouvy o dílo či jiné obdobné smlouvy. Tyto smluvní vztahy se dále řídí těmito podmínkami a Ceníkem inzerce, obsahujícím i Technické parametry zpracování inzerce. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením těchto podmínek.

1.4. Zadavatel objednává šíření reklamy obvykle písemnou objednávkou ve formě mailové zprávy na adresu moneco@fondshop.cz. Objednávka musí zejména obsahovat označení zadavatele, včetně fakturačních údajů, obsah a rozsah reklamy a umístění a termín pro šíření reklamy. K uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky vydavatelem, taktéž zpravidla e-mailovou formou.

II. Reklama

2.1. Za včasné dodání podkladů reklamy je odpovědný zadavatel. Pokud vydavatel zjistí, že dodané podklady nesplňují požadavky či jsou jinak nevhodné pro šíření reklamy, vyzve zadavatele k nápravě, tj. k neprodlenému dodání podkladů v požadovaném stavu. Pokud nebudou řádné podklady doručeny v dohodnuté době (příp. v době přiměřené, pokud tato doba není výslovně dohodnuta) před zveřejněním reklamy, není vydavatel povinen k šíření reklamy; pro případ porušení těchto povinností zadavatele, je vydavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši odpovídající dohodnuté odměně za šíření reklamy.  

2.2. Zadavatel je odpovědný za obsah reklamy. Zadavatel se zavazuje, že reklama předaná vydavateli k šíření nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, principy poctivého jednání a zásadami poctivého obchodního styku, a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva a práva související s autorským právem a práva k ochranné známce.

2.3. Zadavatel se zavazuje, že pokud vydavateli vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí.

2.4. Vydavatel dostane k dispozici všechny potřebné podklady pro šíření reklamy; není však povinen tyto podklady uchovávat, příp. zadavateli vracet. Vydavatelství není povinno provedenou reklamu archivovat.

III. Cena

3.1. Pokud není cena výslovně ujednána ve smlouvě, pak je určena platným Ceníkem vydavatele ke dni uzavření smlouvy. Faktury budou vystavovány do sedmi kalendářních dnů od zveřejnění inzerce s tím, že budou splatné do čtrnácti kalendářních dnů od vystavení faktury. Zadavatel souhlasí s tím, že mu budou faktury zasílány pouze elektronicky na jeho mailovou adresu.

3.2. Pro případ prodlení se splněním peněžité povinnosti zadavatele je vydavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

IV. Reklamace

4.1. Zadavatel má v případě nesprávného nebo neúplného zobrazení reklamy nárok na slevu z ceny nebo na šíření bezchybné náhradní reklamy, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl poškozen účel reklamy. Toto právo je zadavatel povinen uplatnit u vydavatele písemně do 2 týdnů od data šíření reklamy, jinak zaniká. Právo volby mezi způsoby nápravy má vydavatel. Pokud vydavatel neuveřejní náhradní reklamu bez zbytečného odkladu, pak má zadavatel již bez dalšího nárok na slevu z ceny.

4.2. Vydavatel neodpovídá za škody, které nebyly vydavatelem zaviněny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, a za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost, mimořádnými a nepředvídatelnými překážkami vzniklými nezávisle na jeho vůli anebo vyšší mocí.

V. Ochrana dat

5.1. Informace, které poskytne zadavatel vydavateli v souvislosti se smlouvou, používá vydavatel pouze ke smluveným účelům (plnění smlouvy), plnění zákonných povinností či pro účely svých oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích osob. Stejné omezení platí i pro informace, které poskytne vydavatel zadavateli.

5.2. Poučení o zpracování osobních údajů ze strany vydavatele je na webových stránkách www.fondshop.cz.   

VI. Odstupné

6.1. Pokud po uzavření smlouvy zadavatel stornuje svoji objednávku a inzerce z tohoto důvodu nebude zveřejněna, je vydavatel oprávněn požadovat odstupné ve výši odpovídající dohodnuté odměně za šíření reklamy.

VII. Závěrečná ujednání

7.1. Právní vztahy se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů.

7.2. Tato verze podmínek je platná a účinná od 1.1.2024.

MONECO, spol. s r.o.